Neskutočné – ateisti hľadajú pohanskú mystiku – podobne ako nacisti.

Významnou charakteristickou črtou ateistov je komplex z duchovnej prázdnoty. Kým na jednej strane odvrhli kresťanstvo s precízne prepracovanou morálkou, folklórom, tradíciami a vieroukou. na strane druhej tu vznikla medzera, ktorú ateisti nevedia vyplniť rozumom. Historické ukotvenie a zmysluplnosť života a sviatočných dní k tomu nadväzujúcich.

Keď vo Francúzsku v júli 1789 padla Bastila, nastúpil ateistický režim – obdobie, ku ktorému ateistíci tak radi a s bázňou vzliadajú, nastúpila etapa násilného odkresťančovania. Bol zrušený kresťanský kalendár so sedem dňovým týždňom a zavedené dekády – desaťdňové týždne. Bol zrušený letopočet počítajúci roky od narodenia Krista a zavedený nový letopočet – od pádu Bastily… Dechristianizácia mala svoje dôvody – a to predovšetkým politické a čuduj sa svete – aj ekonomické. Postupom času však vzniká potreba nahradiť duchovný rozmer kresťanstva inou mystikou. A tak ateisti prišli – s kultom rozumu a po vyvraždení jeho zakladateľov osvietencami s kultom najvyššej bytosti. Keď osvietenci gilotínou popravili jeho zakladateľa osvietenca Robespiéra, kult zanikol…

Kult Rozumu (francouzskyculte de la Raison) byl ateistický myšlenkový systém, kterým chtěl francouzský stát za velké francouzské revoluce nahradit křesťanství v roli státního náboženství…  Podíl na vytvoření kultu Rozumu měli předevšímJacques Hébert, Antoine-François Momoro, Pierre-Gaspard Chaumette a Joseph Fouché.
Kult rozumu byl antropocentrický, jeho cílem byla lidská dokonalost skrze pravdu a svobodu, čehož se mělo dosáhnout rozvíjením lidské schopnosti rozumu. Kult se sice profiloval jako ateistický, podporoval ale společné obřady, spočívající převážně ve zdůrazňování významu ideálního rozumu. Nešlo však o uctívání, jak vysvětlil Momoro: „Svoboda, rozum a pravda jsou abstraktní pojmy. Nejsou to žádní bohové, ale součásti nás samých.“

Kult rozumu byl rozšířený převážně mezi hébertisty a sansculoty. Prvotní projevy ateismu byly spíše zesměšňováním křesťanství, systematickou dechristianizaci zahájil až Joseph Fouché, který brutálními metodami rozšiřoval občanské náboženství založené na kultu Rozumu po celé Francii. Nařídil odstranění všech křížů a náboženských symbolů a založil formální kult rozumu.

Oficiální slavnost Rozumu (fête de la Raison) zorganizovali Hébert a Momoro 20. brumairu roku II (10. listopadu1793), obřady zorganizoval Chaumette. Všechnykostely a synagogy ve Francii byly zrušeny a byly v nich ustanoveny „chrámy rozumu“, křesťanské oltáře byly změněny na oltáře „svobody“, na dveře katedrál byl vytesán nápis „K filosofii!“ Obřady trvaly několik hodin a skončily uctíváním „bohyně rozumu“, která byla představována herečkou. Anacharsis Clootz prohlásil, že „od nynějška je jediným bohem Lid“.
Kult Rozumu zanikl na jaře 1794, když se ujal moci Robespierre a založil nové deistickénáboženství, kult Nejvyšší bytosti. Kult Rozumu byl rozpuštěn a většina jeho vůdců skončila pod gilotinou (Hébert, Momoro, Ronsin a Vincent 24. března1794). Formálně byl kult rozumu zakázán Napoleonem Bonapartem v roce 1802.

Ateisti dlho bez náboženstva nevydržali a tak si založili kult Najvyššej bytosti. Ateista Ján Parada stotožňuje kult s náboženstvom. Takže išlo o náboženskú vieru ateistov v akúsi Najvyššiu bytosť.

Kult Nejvyšší bytosti (fr. Culte de l’Être suprême) byl deistickýnáboženský systém, vytvořený ve Francii za velké francouzské revoluce z iniciativy Maximiliena Robespierra s úmyslem nahradit křesťanství jako státní náboženství nového státu.

Po celou dobu svého vývoje bylo revoluční hnutí ve Francii úzce spojeno s deistickými a ateistickými myšlenkami a římskokatolická církev patřila k jeho hlavním oponentům. První ucelenější systém, který vznikl, byl kult Rozumu, vytvořený Jacquesem Hébertem a A. F. Momorem, vlastně ateisticko-humanisticképseudonáboženství, které mělo podporovat lidskou schopnost sebezdokonalení pomocí rozumu. Kult fungoval pouze krátce v roce 1793. Na přelomu let 1793-1794Robespierre obřady tohoto kultu zakázal a navrhl svou vlastní vizi kultu Nejvyšší bytosti, kterou představil Národnímu konventu7. května 1794.

Oproti kultu Rozumu viděl Robespierre v rozumu pouze prostředek ke konečnému cíli, kterým byla dle jeho názoru ctnost v občansko-společenském smyslu antické filosofie, která se projevovala oddaností svobodě a demokracii. Základními principy kultu Nejvyšší Bytosti byla víra v božstvo a v nesmrtelnost lidské duše. Robespierre viděl v náboženství především „společensky užitečný“ prostředek „stálého připomínání spravedlnosti“ ve společnosti.

Slavnost Nejvyšší bytosti

Kult Nejvyšší bytosti prohlásil Robespierre za státní náboženství 20. prairialu roku II (8. června1794) na slavnosti Nejvyšší bytosti, která měla být první slavností tohoto druhu a měla se opakovat každý desátý den (po vzoru křesťanské neděle, viz francouzský revoluční kalendář). Podobná událost se měla odehrát v každém městě, nejmasověji však v Paříži, kde rituál na Martových polích zorganizoval malíř Jacques-Louis David.

Kult Nejvyšší bytosti ztratil veškerý společenský význam po Robespierrově popravě a brzy zmizel z veřejného života, formálně ho zakázal Napoleon v roce 1802.

Takže tak. Ateisti bojujúci proti bohu sa sami vyhlásili za bohov a ich kreativita našla uplatnenie vo vymýšľaní bohov, ateistických prízvukujem, ku ktorým sa klaňali a v mene ateizmu vraždili.

V dvadsiatom storočí na scénu prichádza Hitler. Rovnako aj on bojuje proti kresťanstvu. Zakazuje kríže na školách, ničí kostoly, zakazuje náboženskú tlač. Aj jeho ateizmus možno opísať podobnými slovami, ako ten francúzsky:

Prvotní projevy ateismu byly spíše zesměšňováním křesťanství

…a judaizmu. Hitler však zašiel – podobne ako osvietenci – aj k vraždeniu kresťanov. Aj keď fašizmus v porovnaní s obdobím osvietenstva nedosahoval (percentuálne) až takej brutality, je nacizmus ako ateistický režim považovaný za najvražednejšiu mašinériu zdravého rozumu. Hitler nenávidel kresťanstvo a nacizmus ako sekulárne náboženstvo sa uchádzalo o toho istého veriaceho. Hitlerova vízia bola spoločnosť nadvlády nemeckého národa nad podradnými rasami. Na dosiahnutie toho cieľa sa nezdráhal podsunúť Nemcom novopohanské náboženstvo. Lebo ako prehlásil, viac dosiahne ten, kto založí nové náboženstvo ako ten,kto založí novú politickú stranu. To, že šlo o chladnokrvný kalkul nacionalistu, dokazuje neochota Hitlera veriť v starogermánskych bohov. Mýty totiž využil len na vytvorenie duchovnej hĺbky a na zakotvenie nacizmu v dejinách. (Zdroj tu.)

18. júna sa konala v Primaciálnom paláci v Bratislave slávnosť ateistov Slovenska Deň humanistov, na ktorých sa odovzdávali ceny Humanista roka 2017 a Veľvyslanec humanizmu 2017. Moderátor tejto estrády Šábek si v slávnostnom príhovore dovolil duchovne vyhoretých ateistov ukotviť až v predpohanskej civilizácii klaňajúcej sa Slniečku 😀

Klinec do rakvy ateizmu dnešných sekulárnych humanistov zatĺkol ateista Chmelár, keď sa chváli svojim pokusom preskakovať svätojánsky ohníček…a v poslednej chvíli si uhol, akože inak, uhol doľava 😀 Na svojom fejsbúku píše:

Ako trávite dnešnú magickú noc? Čestne sa priznám, že svätojánsky oheň som si so svojou chorou nohou ešte netrúfol preskočiť a tesne pred vatrou som uhol doľava, neprivolal som dážď, nestretol som žiadne víly a divožienky, nenašiel som zlaté papradie, pri ktorom sa otvára zem vydávajúca svoje poklady, nezbieral som liečivé byliny, namiesto svätojánskej mušky som chytil chrústa, no aj tak mám tieto tradície starých Slovanov rád a užívam si ich.

Starých Slovanov? A mladí Slovania neslávili deň letného slnovratu? Je zaujímavé, že tento sviatok nájdeme aj v Španielsku. Že by starí “Vychodňáre” to tam doniesli? 😀 Ktorýsi besedník spomenul svätojánske ohne na českom-nemeckom pomedzí, ktorými si pripomínajú upálenie Jána Husa. Táto pripomienka je dobrá. Dokazuje, že aj pôvodné zvyky si zachovajú zmysluplnosť, ak sú naplnené novým významom. Cirkev pri rozširovaní kresťanstva tak rovnako zbavovala pohanské zvyky brutality a nezlúčiteľných prvkov s kresťanstvom a tradovaný folklór napĺňala novým významom.

Chmelár skáče cez oheň

Napriek zákazu kladenia ohňov pre mimoriadne sucho na celom území Slovenska si tak za Galantou založili vatru. Svätojánske ohne sa zvykli zapaľovať na kopci, no holote z Galanty musí stačiť aj pole 😀

Udržiavanie tradície zapaľovania ohňov v noci pred sviatkom Jána Krstiteľa ateistami je bláznovstvom. Je to folklór zbavený viery. Duchovne vyprahnutí slovenskí ateisti tak hľadajú mystiku v pohanstve. Je to duchovný gýč. Ateisti dokazujú, že sú bez boha bezradní. Možno sa raz dožijeme ajslávností na počesť jadrových reakcií, pretlaku v parnom valci, výtlaku telesa ponoreného do kvapaliny.. môžete si ľubovoľne zvoliť fyzikálny jav či astronomický úkaz a naplniť tieto vami vymyslené sviatky významom pre civilizáciu. Akýmisi obradmi vzdávať hold bohom fyzikálnych javov, úkazov a tak si ich udobrovať, aby naďalej platili základné fyzikálne zákony. A táto absurdnosť zbožštenej fyziky vám nebude brániť vydávať sa za stúpenca zdravého rozumu, ateistu, klaňajúceho sa bohom prírodných vied, v ktorých existenciu síce neveríte, ale budete im prinášať obete.

Je zaujímavé sledovať postoje našich ateistov ovplyvnených mediálnou hystériou, ak sa pohanský sviatok zladí s kresťanským významom. Výsledkom ich reakcií potom býva hoax, ktorý vydávajú akože za stanovisko zdravého rozumu. Príkladom môže byť sviatok Luminarias v San Bartolomé de Pinares, počas ktorého jazdci na koňoch preskakujú oheň. Ateisti onoho času lživo obvinili RKC, že v mene náboženstva zaživa upaľuje tie nádherné kone…

A tak ma napadol jeden sviatok, ktorý by ateisti mohli sláviť. Deň nezmyselnej nenávisti. Mohli by mať boha nenávisti a na jeho počesť by mohli vymýšľať hoaxy. Tie by boli obetou pre tú najvyššiu bytosť ateizmu. A mohli by to sláviť každý deň – ako doteraz 😀 😀 😀 A “Humanista” roka Marína Čarnogurská by mohla vzývať duše zo záhrobia, aby dnešným eštébákom a marxistom pomohla šíriť ešte viac nenávisti. 😀


Prečítajte si k téme: výročné ohne od Evy Riečanskej

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s