Pre vizionársku pripomienku KBS ateisti hromadne zapierajú humanizmus! :D

alebo

KBS verzus kultúra smrti 1 : 0

alebo

Ako pripomienka KBS zaskočila aj mnohých kresťanských apologétov.

Tak, tak, tak… Už je to tu zase. Slovenskí ateisti, nazývajúci sa mylne humanisti, si zase riadne nakakali do tých svojich eštébáckych papuliek. Zapreli samotnú podstatu svojho svetonázoru, za ktorý tak krvopotne roky bojovali. Zapreli, že sú “humanisti”.

Roky tejto fajte pomätených duší vysvetľujem, že skrývanie ateizmu do prevleku humanizmu sa im raz vypomstí. A stalo sa. Teda … čo sa vlastne stalo?

Naša vláda schvaľuje, predkladá či plánuje schváliť alebo predložiť rôzne dokumenty. Jeden z nich sa volá LP/2017/141 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu a nájdete ho na stránke právneho a informačného portálu Slov-Lex. Pripomienky k procesu mala aj KBS. Hoci pripomienky boli podané už dávno, v marci toho roku, organizovaná mediálna hystéria prebehla až v júni. Náhoda? Veru nie. Stačí si povšimnúť, že legislatívny proces sa dotýka aj známej kráľovnej demagógie, tetušky Olgy Pietruchovej, ktorej náplňou práce je vyvolávať konflikty a neniesť za ne zodpovednosť. Ale buďme korektní.

Odsek, ktorý KBS pripomienkovala, si môžete prečítať:

Do Školského vzdelávacieho programu zapracovať povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie

A KBS vzniesla túto pripomienku:

Žiadame, aby školský vzdelávací program neobsahoval povinné témy súvisiace s „výchovou v duchu humanizmu“
Odôvodnenie:Ústava Slovenskej republiky v preambule uvádza, že slovenský národ sa opiera o cyrilo-metodské duchovné dedičstvo. Humanizmus je ideológia, ktorá je v rozpore s týmto odkazom, ku ktorému sa Slovenská republika vo svojej preambule prihlásila. Okrem iného, táto požiadavka je v rozpore s právom rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti v súlade so svojím filozofickým a náboženským presvedčením. V tomto ohľade chceme upozorniť aspoň na čl. 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky („Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov“), a na niektoré medzinárodné ľudskoprávne dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná, napr. čl. 2 Európskeho dohovoru o ľudských právach („Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výučby, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.“) a čl. 14 ods. 3 Charty základných práv EÚ („Rešpektuje sa sloboda zakladania vzdelávacích inštitúcií pri rešpektovaní demokratických princípov a právo rodičov zabezpečiť vzdelanie a vyučovanie svojich detí v súlade s ich náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením, v súlade s národnými zákonmi, ktorými sa riadi výkon tejto slobody a práva“).

Pripomienka, ako ste sa presvedčili, sa dotýkala nejasného pojmu “humanizmus”, ktorý môže v kontexte mať rôzne významy. Bežne ponímaný význam humanizmu ako ľudomilnosti je vytláčaný novým významom – ateizmom.

Nasledovala organizovaná mediálna štvavá kampaň médií kultúry smrti. Napr.:

Katolícki biskupi chceli zo škôl vytlačiť humanizmus, Pravda, 07.06.2017
Cirkvi prekáža humanizmus, Denník N, 05.06.2017
Slovenskí biskupi opäť šliapu plytkú vodu, Sme, 05.06.2017
Konštantín a Metod boli humanisti, Blog Sme, Mistrík, 06.06.2017
Páni biskupi, za tento prešľap si môžete sami. Anton Vydra, .tyzden, 05.06.2017
Biskupom sa nepáči, že by školy mali viesť k humanizmu, Denník N, Folentová, 05.06.2017
Slovenskí biskupi majú mentalitu obliehaných, Denník N, Ježný, 06.06.2017

Spoločnosť Prometheus nevie, čo je humanizmu

Občianske združenie Spoločnosť Prometheus, ktoré sa nebetyčne označuje za hovorcu ateistov na Slovensku, rovnako zdieľa článok o tom, ako KBS chce zabrániť povinnému vyučovaniu k ľudskosti. Pritom toto združenie založil súdruh profesor Jaroslav Čelko, riaditeľ Ústavu vedeckého ateizmu. (zdroj tu) a ako profesor sa zaslúžil o zničenie kariéry mnohých kresťanských študentov práve preto, že ich považoval za antikomunistov a nepriateľov štátu. Vo vedení tejto spoločnosti nájdeme mnohých eštébákov vrátane niekdajšieho výkonného funkcionára – náčelníka krajskej správy ŠTB Baťalu. Dnes títo zločinci udeľujú ceny Humanista roka, Veľvyslanec humanizmu a organizujú Deň humanizmu za aktívneho politického krytia boľševika Blahu zo Smeru SD. Táto partička komunistických teroristov sa vezie na ľúbivej antikatolíckej propagande. Bojujú proti kapitalizmu a súčasne nemajú problém prijať mnohomilionový grant (v prepočte na skk) od ikony amerického kapitalizmu – spoločnosti Google.

Aj konzervatívny denník Postoj sa nechal pomýliť zlomyseľnou propagandou médií kultúry smrti. Martin Hanus k téme napísal článok Naozaj ide humanizmus proti ústave a kresťanským tradíciám?, ktorým sa postavil na stranu kritikov KBS.

KBS reagovala na mediálnu štvanicu článkom s názvom Ad: Slovenskí biskupi šliapu plytkú vodu a zaútočili na samotné kresťanstvo už 05.06.2017.

Kto je za mediálnou štvavou kampaňou proti Katolíckej cirkvi? Motorom tejto štvanice sú – tzv.”humanisti”. Portál Pravda je nositeľom ocenenia Veľvyslanec humanizmu. Erich Mistrík je nositeľom titulu Humanista roka. Oľga Pietruchová ako riaditeľka akéhosi výboru pre rodovú rovnosť, ktorý sa tiež podiela na dokumente, je nositeľkou ocenenia Humanista roka. A Ján Parada pôsobí na bráne Humanisti.sk, pričom pod identitou Lemmy pôsobí kade-tade vo virtuálnom priestore. A nedá dopustiť na definíciu pojmu humanizmus v inom význame ako totožnú s ateizmom. No v prípade pripomienky KBS odrazu nemá problém sa disštancovať od humanizmu a tvrdiť, že to je ľudskosť. Citujem:

Keď biskupi protestujú proti ľudskosti v školách, tak to o nich veľa hovorí!!!

Parada zaprel humanizmus

Ten istý Ján Parada ako správca portálu Humanisti.sk a pridruženého fóra Forum.Humanisti.sk  presviedča čiateľov e-zinu Zošity Humanistov, že humanisti sú ateisti a predkladá zoznam ateistických organizácií:

Aké nezmyselné? Veď vo svete existujú stovky organizácií…
EHF – Európska humanistická federácia.
IHEU – Medzinárodná humanistická a etická únia.
The British Humanist Association – Britská humanistická asociácia.
American Humanist Association – združenie humanistov v USA (skr.: AHA).

Jasnejší príklad protirečivosti ateistu už snáď ani nemožno nájsť. Veď aj reakcia KBS na mediálnu ateistickú štvanicu priamo spomína ateistický portál Humanisti.sk! Citujem:

A keď sme už spomenuli slovné hračky: nalejme si aj dnes trochu čistého vína. Stačí navštíviť stránku humanisti.sk, alebo s porozumením čítať texty, na ktoré reagujem, aby si človek ujasnil, aký je postoj súčasných humanistov voči náboženstvu. Veď aj na to by sa dalo nájsť pár pekných metafor. Aby sme však nevenovali príliš pozornosti búrke v pohári: jednoduchým riešením problému by mohlo byť nahradenie “výchovy v duchu humanizmu” slovným spojením “výchova k ľudskosti”.

A rovnako je to brána Humanisti.sk, kde Parada alias lemmy pôsobí, kde nájdete aj článok Rád vysvetlím, kto sú humanisti, podrobne vysvetľujúci stanovisko ateistov k tomu, že výraz humanizmus je len a len vyhradený pre ateistov – ano, tendenčne napísaný ateistom:

Je načase, aby sa výrazu humanista vrátil jeho pôvodný význam. Stratená vec volá po svojom pánovi a on ju potrebuje. Doc. Beňo to vyjadril slovami„humanisti ako opozitum (protiklad) pojmu teisti“. Žiadame výlučné právo na skupinové označenie „humanisti“ (kam patria aj agnostici, racionalisti, naturalisti, sekularisti, skeptici a i.), ako sú tí druhí „teisti“ (resp. „monoteisti“, čo je tiež skupinové označenie a patria tam kresťania, židia a moslimovia). Stručne povedané: Žiadame uznať nás za v určitom zmysle rovnocenných partnerov či súperov a dať nám postupne práva, ktoré nám v súčasnej svetovej spoločnosti patria.

Celosvetová zastrešovacia inštitúcia (okolo 100 národných humanistických organizácií v 34 štátoch) sa nazýva International Humanist and Ethical Union v Londýne, existuje International Academy of Humanism v New Yorku, od roku 1989 existuje holandská Univerzita pre humanistiku v Utrechte.

Zdroj: Učiteľské noviny roč. 54, 2004, č. 44 – 45, s. 4, humanisti.sk

Začiatkom júna teda sekulárni humanisti, seba-definujúci sa ako humanisti, zapreli humanizmus a obvinili KBS z toho, že je proti POVINNEJ výchove k ľudskosti. Hoci do tých čias tie isté smiešne figúrky až neuroticky nástojili na jedinom a žiadnom inom význame slova humanizmus stotožňujúceho s významom slova ateizmus. Táto nervozita dospela až tak ďaleko, že došlo k “vreniu po dni humanistov“. Slovenský kráľ slovenských sekulárnych humanistov, niekdajší vydavateľ časopisu Zošity HUMANISTOV – pán Rastislav Škoda k definícii pojmov napísal:

Niektoré problémy by sa ľahko vyjasnili, keby doc. Chmelár pochopil, že zaspal dobu, keď nechápe, že humanizmus je ateizmus, resp. aj sekularizmus a vice versa. Tvrdenie, že ateizmus nie je humanizmus, treba doplniť presným údajom, v čom sa od seba líšia.

Pripomeňme si, že Zošity humanistov, ktoré už nevychádzajú v tlačenej podobe, ale len na nete, sa nevenujú ľudomilnosti, ale podnecovaniu nenávisti ku kresťanom. Pán Škoda vymenováva celú plejádu zdrojov, ktorým demonštruje svoju pravdu, že ateizmus je humanizmus:

1. Humanizmus (ľudomilnosť, hoci s tou archaickou ľudomilnosťou je to prehnané tým, že je to málo); (www.wikipedia.org/wiki/Humanizmus_(ľudomilnosť):

„Humanizmus je filozoficko-etické stanovisko, ktorým sa ústredné miesto prisudzuje človeku, jeho blahu, potrebám a záujmom, a ktoré spravidla odmieta náboženstvo a zdôrazňuje racionalizmus. Je to aktívny prístup k životu, sústreďujúci sa na ľudské riešenia pre ľudské otázky cez racionálne argumenty bez utiekania sa k bohu, bohom, svätým textom alebo náboženskej viere.

Definícia podľa filitu: filozoficko-etické stanovisko, ktorým sa ústredné miesto prisudzuje človeku, jeho blahu, potrebám a záujmom… Humanizmus je orientácia na hodnotu človeka, jeho práva na šťastie, slobodu, osobný rozvoj a uplatnenie; širšie láska k človeku.“

Nasleduje niekoľko definícií humanizmu z anglických slovníkov a encyklopédií:

„… hľadanie, bez náboženstva, toho najlepšieho v ľuďoch a pre ľudí.“ (Chambers Pocket Dictionary)

„… doktrína, postoj alebo spôsob života, zameraný na ľudské záujmy a hodnoty, predovšetkým filozofia, ktorá spravidla odmieta vieru v nadprirodzeno a zdôrazňuje dôstojnosť jednotlivca, ako aj hodnotu a schopnosť sebarealizácie človeka na základe vlastného rozumu.“ (Merriam Webster Dictionary)

„… nenáboženská filozofia, založená na liberálnych ľudských hodnotách.“ (Little Oxford Dictionary)

„… obracanie sa na rozum, a nie na zjavenie či náboženskú autoritu, ako prostriedok poznávania prírodného sveta a osudu človeka, ako aj vytvorenia základov morálnosti. Humanistická etika sa odlišuje od teistickej tým, že cieľ morálnej akcie vidí skôr v blahu ľudstva ako v naplnení božej vôle.“ (Oxford Companion to Philosophy)

„… odmietnutie náboženstva v prospech pokroku ľudstva vlastným úsilím.“ (Collins Concise Dictionary)

„… to, čo je charakteristicky ľudské a nie nadprirodzené, čo patrí človeku a nie vonkajšej prírode, čo pozdvihuje človeka na vrchol jeho výšok alebo mu ako človeku dáva najväčšie uspokojenie.“ (Encyclopedia of the Social Sciences)

„… je to morálne zameraný štýl intelektuálneho ateizmu, ku ktorému sa hlásia ľudia na celom Západe.“ (Oxford Companion to the Mind) – článok vo Wikipédii je po čiastočnej úprave prebraný zo Zošitov humanistov.

2. Sekularizmus (www.wikipedia.org/wiki/Sekularizmus)

„Sekularizmus je svetonázor / ideológia zameraný na spoločnosť ako takú a verejný život ako taký a ignorujúci náboženstvo, prípadne aj požadujúci striktné oddelenie spoločnosti a verejného života – najmä štátu – od cirkvi. Pojem sa niekedy zamieňa s pojmom sekularizácia (zosvetštenie) a sekulárnosť (svetskosť).“

3. Sekulárne humanistické hnutie v súčasnom svete (www.slovakia.humanists.net/human_svet.htm) – podrobná informácia o medzinárodnej IHEU – International Humanist and Ethical Union.

4. Čo znamená výrazhumanizmus“ (www.zosity-humanistov.sk/2010/04/co-znamena-vyraz-humanizmus) – článok sa úplne zaobišiel bez výrazu ateizmus.

5. Humanistický manifest 2000 (www.zosity-humanistov.sk/1999/11/humanisticky-manifest-2000) Paula Kurtza v Zošitoch humanistov, č. 11, november 1999.

6. Zakázané ovocieEtika humanizmu pre dospelých.

Preklad 250-stranovej knihy amerického filozofa Paula Kurtza. Dá sa žiť dobrým životom a byť morálne zodpovedným bez viery v nejaké náboženstvo? Áno, tvrdí v tejto knihe Paul Kurtz, významný sekulárno-humanistický filozof . Kým pravoverní teisti a fundamentalisti popierajú túto možnosť a odmietajú sekularizmus, Kurtz je pevne presvedčený, že môžeme prekročiť hranice farských postojov a dosiahnuť vyšší stupeň etiky. Dejiny ukázali, že viera v Boha nie je zárukou morálnej cnosti a že je nesprávne namyslene tvrdiť, že jediní „svätí“ sú tí, čo žili vo zväzku s kostolmi a cirkvami a jediní „hriešnici“ tí, čo žili mimo nich. Presviedča nás, že musíme jesť “zakázané ovocie” rajského stromu poznania dobrého a zlého. Pustiť sa do etického hľadania a zásady nášho správania budovať na samostatnom rozmýšľaní. Len táto cesta vedie k objaveniu etických právd, ktoré môžu usmerňovať aj spoliehanie na seba samého aj uznávanie práv iných.

7. Humanistischer Verband Deutschlands (www.humanismus.de) s desiatkami členov – univerzitných profesorov a vedcov všetkých odborov.

A tak ďalej najmä na nemeckých a anglických www-stranách. Všetky tieto seriózne pramene sa zhodujú v tom, že ateizmus je humanizmus.

Dôkazom, ako humanistov ťaží bremeno dejinných skúseností ľudstva s ateizmom je aj napríklad článok hľadajúci vzťahy medzi Hitlerom a kresťanstvom.Ten článok pán autor Rastislav Škoda nazval: Hitler nebol ateista. I on , veľký bojovník za veci humanistické  v spojitosti s Hitlerom sa vzdal použitia názvu “Hitler nebol humanista”. Zjavne robí rozdiel medzi slovami ateista a humanista. Inak by predsa použil to jediné a správne (podľa neho) slovo – humanista , humanizmus.
Ateisti sa teda rozhodli udeliť si historickú amnestiu na zločiny spáchané z nenávisti voči kresťanstvu , či popieraním iných princípov ľudskosti , privlastnením si humanizmu výlučne pre seba , hoci humanizmus im nepatrí.Je to podobné, akoby sa z vraha stal bezúhonný občan len tým, že by si na matrike nechal zmeniť meno.
Pán publicista a prekladateľ však nie je jediný, ktorý na jednej strane bubnuje do sveta, že ateizmus a humanizmus sú  pomenovaním toho istého, no na druhej strane im výrazne stúpa krvný tlak, ak sa v istých otázkach mechanicky nahradí ateizmus humanizmom.Tak  trochu provokačne som teda otázku inšpirovanú článkom Hitler nebol ateista  položil na diskusii humanistov v tomto znení: Bol Hitler humanista? Otázka pobúrila… Vraj je nemysliteľné považovať Hitlera za humanistu, veď má na svedomí toľko zla… Lenže ateizmus nie je závislý na morálke. Je to len ontologický postoj.

Denník Pravda, ktorý za šírenie nenávisti voči kresťanom, cenzúru a manipuláciu s verejnou mienkou dostal cenu Vevyslanec humanizmu, previedča čitateľov, že humanizmus je ľudomilnosť … :

S tým, že by bol humanizmus v rozpore s cyrilo-metodským dedičstvom, nesúhlasí. „Kresťanstvo nie je v rozpore s humanizmom. Veľmi pekne by sa vedeli dať do súladu,“ uzavrel Steinhübel.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/431783-katolicki-biskupi-chceli-zo-skol-vytlacit-humanizmus/

Humanizmus či mimozemšťanizmus?

Sekulárni humanisti odmietajú používať slovo ateisti a rozhodli sa pre slovo “humanisti”. Podľa ich vysvetlenia sa ich filozofia odvíja od názoru, že stredobodom sekhumanistov je človek (=homo) a od neho sa odvíja všetko naokolo. Týmto tvoria opozitum k slovu teizmus odvodeného od slova teo (=boh).
Teisti uznávajú spoločný princíp, a ním je existencia boha a od tejto konštrukcie sa odvíja morálka, filozofia a zmysluplnosť.
Humanisti odvádzajú svoju morálku od spoločenskej dohody ľudí a boha úplne vyčiarkli.
Z pohľadu evolúcie je však  človek len nejakou miliardtinou možných kombinácií génov. Výrazom humanizmus sa teda títo ateisti nepochopiteľne vyčleňujú  s ríše zvierat. Posúvajú človeka na výnimočný piedestál. Nič vám to nepripomína?

Pritom vzťah k bohu a jeho popieranie je kľúčovou charakteristikou sekhumanistov. Lebo nie boh, ale človek je stredobodom záujmu sekulárnych humanistov.

Čo sa stane, ak bude vo Vesmíre objavený inteligentný život? Tieto bytosti nebudú ľudia, teda homo. A redefinícia humanizmu ako ateizmu už vopred odmieta uznať nenáboženskú filozofiu mimozemšťanov ako humanizmus – lebo stredobodom záujmu mimozemšťanov asi budú oni samy a nie humanisti. Pokiaľ budú mimozemšťania veriaci, budú aj oni teisti. Lebo boh pozemšťanov i prípadných mimozemšťanov bude teo! Preto teizmus je logickým pomenovaním na rozdiel od humanizmu.

Slovo na záver:

Denníky a blogeri kultúry smrti tak šíria hoax o tom, ako biskupi chceli zo škôl vytlačiť povinnú výchovu k ľudskosti. Mätú čitateľov nejasnou definíciou pojmov. Je príznačné, že tak činia práve nositelia titulu Humanista roka alebo Veľvyslanec humanizmu, ktorí by mali dobre poznať problematiku pojmu humanizmus. Cieľom sekulárnych humanistov tak nie je odstránenie nejasnosti v úradnom dokumente. Ich cieľom je podnecovanie k nenávisti. Na jednej strane sa zaštitujú antisemitizmom, no na druhej rovnakú nenávisť podnecujú. Samy sa nazývajú humanistami, no ich konanie je neľudské, fašistické.

jednoduchým riešením problému by mohlo byť nahradenie “výchovy v duchu humanizmu” slovným spojením “výchova k ľudskosti”.

Kramara, KBS

Denník Pravda rovnako použil v článku odpoveď Kramaru z KBS:

KBS vysvetľuje, že mala výhrady iba k terminologickým nejasnostiam. „Lebo humanizmus možno chápať nielen ako pozitívne kultúrne hnutie, ale aj ako filozofický smer, ktorý zdôrazňovanie významu človeka spája so zásadným odmietnutím náboženstva. V prípade, že by humanizmus bol interpretovaný takýmto spôsobom, asi neprekvapí, že v predstaviteľoch cirkvi sa vzbudia isté obavy. Veď už za komunizmu si naši veriaci toho humanizmu užili, koľko sa len do nich zmestilo,“ reagoval hovorca konferencie Martin Kramara.

Podľa jeho slov by stačilo, ak by sa formulácia výchova v duchu humanizmu v dokumente nahradila slovným spojením výchova k ľudskosti. „Azda by bol aj vlk sýty, aj ovca celá,“ poznamenal Kramara.

Zapamätajme si túto epizódu z antikatolicizmu. Ateisti sa vzdali humanizmu. Už to je aj právne zakotvené. Humanizmus nie je ateizmus a ateistov môže kľudne aj šľak trafiť 😀 Za šírenie ateizmu je odovzdávanie cien Humanista roka anachronizmom aateistická slávnosť Deň humanistov rovnako.

Napadlo ma – ani neviem prečo – také príslovie. Že keď sa dostane lajno do kredenca, hneď si začne namýšľať, že je lekvár. 😀 Preto je dôležité dodržiavať význam slov, aby sa vám nestalo, že si popletiete ateizmus a humanizmus. To, čo robí partička eštébákov zo Spoločnosti Prometheus, je práve to namýšľanie si, že sú lekvárom 😀

 


Redakcia blogu vKontexte, kde je súčasťou redakcie hovorca KBS Kramara, reagovala na udalosti článkom Nie hocijaký humanizmus, ale integrálny humanizmus


Za článok môžete zahlasovať na Vybrali.sme


 

Všetky zdroje sú archivované na DriveKľúčové zdroje sú zálohované v Kabinete záloh tu

4 thoughts on “Pre vizionársku pripomienku KBS ateisti hromadne zapierajú humanizmus! :D

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s